For flood resources, visit vermont.gov/flood. More information is also available from VHFA.

Mua nhà ở Vermont có thể là một thách thức! Dưới đây là các tổ chức có thể giúp bạn. Thông tin này được cung cấp bởi Cơ quan Tài chính Gia cư Vermont ( VHFA ),một tổ chức phi lợi nhuận địa phương cung cấp các khoản vay tiền mua nhà hợp túi tiền cho những người mua nhà đủ điều kiện 

Tư vấn và giáo dục người mua nhà 

Một nơi tốt để bắt đầu là tìm hiểu về quá trình mua nhà. Dưới đây là danh sách các tổ chức cộng đồng nơi quý vị có thể được giáo dục và gặp gỡ cố vấn đề tìm hiểu về cách mua nhà, cách để quý vị đủ điều kiện, ý nghĩa của việc sở hữu nó và nếu có bất kỳ chương trình đặc biệt nào để giúp bạn. 

Đăng ký khoản vay mua nhà 

Hầu hết mọi người phải vay tiền để mua nhà. Các ngân hàng địa phương, công đoàn tín dụng và các công ty cho vay tiền mua nhà cung cấp các khoản vay để giúp mọi người mua nhà. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện cho một khoản vay mua nhà ( còn được gọi là mortgage ) hay không, hãy liên hệ, nhấp vào một trong những công ty dưới đây:

Opportunity Credit Union thường cung cấp thông dịch viên khi gặp khách hàng. Tuy nhiên, VHFA có một danh sách các bên cho vay tham gia, những người có thể cung cấp hoặc không cung cấp thông dịch viên cho bạn. Nhấp vào đây để tìm danh sách các công ty cho vay tham gia VHFA. 

Gặp gỡ với công ty cho vay 

Khi bạn liên hệ với một công ty cho vay, hãy yêu cầu được gặp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua điện thoại với nhân viên cho vay và thông dịch viên có mặt. Khi gặp với người đại diện của công ty cho vay, bạn có thể chia sẻ thông tin cá nhân về tín dụng, khoản tiết kiệm, thu nhập và việc làm của mình. Hãy đảm bảo rằng bất kỳ thông dịch nào bạn sử dụng đều hiểu rằng họ không được chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà không có sự chấp thuận của bạn. Công ty cho vay có thể sử dụng những từ ngữ mà bạn không hiểu lúc đầu. Đừng ngần ngại đặt những câu hỏi như:

  • Tôi có thể mua được bao nhiêu?
  • Tôi sẽ phải trả bao nhiêu cho khoản trả trước và chi phí đóng?
  • Khoản thanh toán hàng tháng ước tính là bao nhiêu sau khi tôi mua nhà. 
  • Có chương trình đặc biệt nào để giúp tôi giảm chi phí mua nhà không?
  • Các bước tiếp theo là gì?

Truy cập một thông dịch viên 

Các tổ chức liệt kê ở trên có thể có hoặc không thể cung cấp thông dịch viên cho tất cả các cuộc họp hoặc cuộc gọi của bạn với họ. Nếu công ty cho vay không thể cung cấp thông dịch viên cho bạn, thì có một vài tổ chức ở Vermont cung cấp dịch vụ thông dịch và dịch thuật có tính phí. Liên hệ với các tổ chức dưới đây để yêu cầu một thông dịch viên